Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 72669

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowaw budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu (stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze budynku) oraz poza siedzibą urzędu (wykonywanie czynności wspomagających kontrole na terenie województwa opolskiego), kierowanie służbowym samochodem osobowym. 


Oświetlenie na stanowisku pracy naturalne i sztuczne. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Bariery architektoniczne: budynek, w którym mieści się inspektorat nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach (konieczność poruszania się po schodach, brak windy i podjazdów), pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Krajowe podróże służbowe.


Narzędzia i materiały: komputer i urządzenia biurowe.


Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • wykonuje prace wspomagające, pod nadzorem inspektora farmaceutycznego, podczas kontroli działalności aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego w celu usprawnienia czynności kontrolnych.
 • dokonuje wpisów do krajowych rejestrów: zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej w celu dostarczania aktualnej informacji o podmiotach prowadzących apteki.
 • obsługuje archiwum zakładowe inspektoratu
 • gromadzi, weryfikuje, segreguje i zabezpiecza dokumentację inspekcji farmaceutycznej oraz nadzorowanych jednostek celem właściwego, kompletnego przechowywania akt.
 • w zastępstwie obsługuje sekretariat inspektoratu i interesantów
 • zaopatruje inspektorat w materiały i zleca usługi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbyty kurs kancelaryjno-archiwalny