Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Asystent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 73332

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:  • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 

  • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3 858,69 zł brutto,

 

  • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 

  • nagrody jubileuszowe,

 

  • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 

  • dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS,

 

  • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00,

 

  • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 

  • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

 

  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

 

  • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 

  • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca administracyjno-biurowa,

 

  • kontakt telefoniczny z klientem zewnętrznym,

 

  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 

  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, skaner, telefon, drukarka, niszczarka, kserokopiarka.
    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • praca w budynku V piętrowym, przestrzeń pracy KIS: parter, IV i V piętro,

 

  • budynek jest wyposażony w dźwig osobowy oraz platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku ­– wejście główne,

 

  • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – parter budynku,

 

  • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej przed budynkiem,

 

  • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych i głuchoniemych.

 

Zakres zadań

 • przyjmuje z komórek organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej dokumentację do archiwum zakładowego oraz prowadzi niezbędne ewidencje w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
 • przygotowuje dokumenty kat. B przechowywane w archiwum zakładowym do brakowania oraz współpracuje z Archiwum Państwowym w zakresie wydzielania dokumentacji kat. B do ekspertyzy w celu zapewnienia prawidłowej procedury postępowania z dokumentacją niearchiwalną,
 • obsługuje skład chronologiczny (np. przyjmowanie korespondencji, wyjaśnianie, wypożyczanie itp.),
 • przygotowuje dokumenty kategorii A przechowywane w archiwum zakładowym do przekazania do Archiwum Państwowego w celu zapewnienia prawidłowej procedury postępowania z materiałami archiwalnymi,
 • przyjmuje, wstępnie sprawdza zawartość, ewidencjonuje w systemie komputerowym, skanuje, dekretuje na kancelarie delegatur lub komórki podlegające bezpośrednio pod Dyrektora KIS oraz przekazuje dokumenty papierowe do składu chronologicznego lub przygotowuje do przekazania do komórek organizacyjnych w celu zapewnienia nadzoru nad korespondencją wpływającą do jednostki,
 • przygotowuje pisma wychodzące w zakresie prowadzonych spraw przez kancelarię.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie oraz ukończony kurs archiwisty I stopnia (nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia średniego o profilu archiwistycznym, wyższego archiwistycznego lub podyplomowego archiwistycznego),
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • znajomość obowiązującej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość zasady pracy w archiwum zakładowym,
 • umiejętność analizy przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych,
 • dokładność, sumienność, komunikatywność, uprzejmość,
 • umiejętność bezkonfliktowej współpracy z ludźmi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe