Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85295

Warunki pracy

- praca laboratoryjna,


- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,


- kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi,


- obsługa sprzętu laboratoryjnego,


- praca w godzinach 8.15-16.15,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- umiarkowany wysiłek fizyczny,


- hałas nieprzekraczający NDN,


- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,


- Pracownia Badań Chemicznych zlokalizowana jest na II piętrze,


- wewnątrz budynku brak jest windy i podjazdów,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- w budynku nie występują uciążliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmuje i ocenia próbki dostarczone do Pracowni, przygotowuje próbki do badań, wykonuje badania, opracowuje, raportuje, zatwierdza wyniki, generuje i autoryzuje sprawozdania z badań zgodnie z trybem ustalonym w Systemie Zarządzania Jakością.
 • Realizuje program potwierdzania ważności wyników.
 • Współuczestniczy w procesie walidacji/weryfikacji metod badawczych.
 • Prowadzi na bieżąco zapisy dotyczące wykonywanych badań.
 • Uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki i materiały niezbędne do wykonywania badań w Pracowni.
 • Sprawdza wyposażenie stosowane przy wykonywaniu badań i prowadzi zapisy z wykonywanych sprawdzeń.
 • Przygotowuje dane do sporządzania sprawozdań z liczby wykonanych badań w Pracowni.
 • Przygotowuje materiały i odczynniki niezbędne do wykonania badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności i żywienia, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w Laboratorium
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego
 • w przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, samodzielność