Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 97910

Warunki pracy

- praca w laboratorium mikrobiologicznym - praca z komputerem - praca z urządzeniami ciśnieniowymi -Autoklaw - obiekt przy ul. Medycznej 9 w Krakowie dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, - stanowisko pracy zorganizowane na poziomie -1 - obiekt posiada windę, - pomieszczenia laboratorium mogą sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na ograniczoną powierzchnię

Zakres zadań

 • wykonywanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych produktów w zakresie analizy farmaceutycznej zgodnie z zasadami systemu jakości laboratorium,
 • przygotowywanie podłoży hodowlanych, odczynników, materiałów pomocniczych, środowiska badań wraz z kontrolowaniem ich jakości oraz monitorowaniem ich stanu w pracowni mikrobiologicznej,
 • sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pracowni laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami normy dla laboratoriów akredytowanych: prowadzenie teczek urządzeń laboratoryjnych, wykonywanie sprawdzeń bieżących i okresowych aparatury, konserwacji aparatury w zakresie ujętym w instrukcjach, przygotowywanie i przekazywanie aparatury do przeglądów i wzorcowania, opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń
 • monitorowanie temperatury w urządzeniach laboratoryjnych: cieplarkach, suszarkach, chłodziarkach i zamrażarkach, analizowanie odstępstw i sporządzanie raportów z przebiegu pracy urządzeń,
 • sporządzanie dokumentacji z wykonywanych działań zgodnie z wymaganiami pracy w systemie zarządzania dla laboratorium akredytowanego – prowadzenie zeszytów: analiz, odczynników i materiałów pomocniczych, podłoży hodowlanych, prowadzenie kart próbek, zapisów dotyczących procesów sterylizacji, stosowanej aparatury
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem odczynników, szczepów wzorcowych drobnoustrojów, materiałów pomocniczych, usług – przygotowywanie specyfikacji do zakupu, zapytań ofertowych, sporządzanie zamówień, prowadzenie oceny dostaw towarów i usług, prowadzenie rejestru odczynników, certyfikatów i kart charakterystyki odczynników, kart sprawozdań odczynników
 • przygotowanie, segregacja, pakowanie i przekazywanie do utylizacji odpadów medycznych i chemicznych w laboratorium oraz prowadzenie ewidencji odpadów laboratoryjnych
 • współuczestniczenie w opracowywaniu dokumentów systemu jakości
 • wykonywanie sprawdzania miarowego szkła laboratoryjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie zawodowe o kierunku biologicznym (np. biologia, analityka medyczna, farmacja, biotechnologia, itp.)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad pracy w pracowni mikrobiologicznej
 • Dokładność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi urządzeń ciśnieniowych
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.