Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Złotoryja
Numer: StPr/21/0456
OBOWIĄZKI:
1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 2.opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;3.udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;4.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;5.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;6.wspieranie aktywności społecznej rodzin;7.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;8.motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;9.udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;10.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;11.udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;12.podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;13.prowadzenie indywidualnej dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną14.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;15.dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;16.monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;17.sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;18.współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana zostanie za niezbędną.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

może być wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub: wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowane co najmniej 3 lata stażu pracy z dziećmi lub rodziną;DODATKOWE WYMAGANIA:osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,doświadczenie zawodowe mile widziane,staż pracy w przypadku średniego wykształcenia - 3 lata,umiejętności intertpersonalne, organizacyjne, obsługa komputera

Miejsce pracy:

Złotoryja


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

1 500 - 1 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi