Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Cieszyn
Numer: StPr/21/1258
OBOWIĄZKI:
1)opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,2)opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,3)udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,4)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,7)wspieranie aktywności społecznej rodzin,8)motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,9)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskichi umiejętności psychospołecznych,11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,12)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,14)realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,15)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,16)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,17)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,18)sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;19)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,20)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocyw rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc jest niezbędna przy wykonywaniu zadań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe kierunek pedagogika lub psychologia lub socjoligia lub nauki o rodzinie lub praca socjalna lub dowolne wyższe uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmiej 1 rok stażu pracy z dziecmi i rodziną lub średnie lub średnie branżowe wraz ze szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi i rodziną i co najmbniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, dobra organizacja pracy własnej oraz inne wymagania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej

Miejsce pracy:

Cieszyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie