Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Trzeszczany Pierwsze
Numer: StPr/21/1567
OBOWIĄZKI:
Do zakresu wykonywanych zadań asystenta rodziny w myśl art. 15 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) należy między innymi:1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;2.opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;3.udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;4.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;5.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;6.wspieranie aktywności społecznej rodzin;7.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;8.motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;9.udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;10.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;11.udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;12.podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;13.prowadzenie indywidualnej dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną14.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;15.dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;16.monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;17.sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;18.współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana zostanie za niezbędną.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

1)posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, bądź: c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, rodziny,2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce pracy:

Trzeszczany Pierwsze


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 258 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie