Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Kawęczyn (pow. turecki, gm. Kawęczyn), Kawęczyn
Numer: StPr/23/0058
OBOWIĄZKI:
- opracowanie i realizacja palnu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. udzielanie pomocy rodzinom w poprawnej ich sytacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętnosci prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego , udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych , udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywnosci społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej , motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, majacych na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umięjętnosci psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególnosci poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrozenia bezpieczeństwa dzieci i rodziń, prowadzenie indywidulanych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczacej pracy z rodziną ,dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny , nie rzadziej niz pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi GOPS,monitorowanie funkjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodzina , sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi sie w działlaniach na rzezc dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą robocza lub innymi podmiotami , których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciązy i rodziń " za zyciem"
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pedagogika


Wymagania inne:

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obiowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego , nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Kawęczyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 450 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Turku