Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75982

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu
realizacji zadań.
praca biurowa,
wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje wnioski o wszczęcie postepowań zakupowych, zamówień interwencyjnych w zakresie usług i dostaw (w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne) oraz wskazuje odpowiednie pozycje planu zamówień w obszarze działania WZPA na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania;
 • Przygotowuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych wraz z kompletną dokumentacją (w tym z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami PZP) w obszarze działania WZPA w celu wszczęcia postepowania;
 • Uczestniczy w pracach komisji powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawuje nadzór nad realizacją umów i porozumień zawieranych przez Zakład;
 • Realizuje umowy i porozumienia zawarte przez Zakład w obszarze WZPA, oraz inicjuje prace wynikające z konieczności ich aneksowania;
 • Opracowuje dane niezbędne do sporządzenia planów zakupów oraz zgłasza konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowych planach;
 • Współpracuje z zespołem ds. postepowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie przekazywania danych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związany z procesami zakupowymi, zaopatrzeniem, administracją.
 • Znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych;
 • Znajomość przepisów KPA;
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług (VAT).